Tło Lubelszczyzna

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

Przejdź na mapę

Lasy Janowskie będące środkową i centralną częścią Puszczy Solskiej, są jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce o wybitnych właściwościach przyrodniczych i krajobrazowych. Dla ochrony i utrzymania tych wartości powołano w 1984 roku Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie”. Park stanowi istotny element strefy chronionego krajobrazu obejmującego Puszczę Solską i Sandomierską oraz doliny Sanu i Wisły. Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” to teren o powierzchni ok. 40 tysięcy hektarów. Wielkość tych miejscami niedostępnych lasów z zachowanym starowiekowym drzewostanem, decyduje o ich wybitnej wartości przyrodniczej. Występuje tu głownie sosna z wyspowymi fragmentami lasów jodłowych. Wśród różnorodnych siedlisk leśnych, od borów suchych po bagienne, zachowały się fragmenty lasu o charakterze puszczańskim. Leśny krajobraz jest urozmaicony dolinami rzek, wałami wydmowymi tworzącymi wyniesienia, kompleksami stawów, jezior, bagien i torfowisk śródleśnych. Na tych terenach występuje ponad 130 rzadkich w Polsce roślin, z których 30 objętych jest ochroną gatunkową. Istotną wartość ma kompleks roślinności wodnej i szuwarowej. Lasy Janowskie obfitują w naturalne, mało przekształcone siedliska, co sprawia, że fauna tych lasów jest niezwykle bogata. Wśród 130 gatunków ptaków licznie reprezentowane są gatunki rzadkie m.in. rybołów, orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, bielik, bocian czarny, żuraw. Na uwagę zasługuje występowanie w Lasach Janowskich głuszca – gatunku skrajnie zagrożonego wyginięciem, objętego ochroną strefową. Znakomite warunki znajdują w leśnych ostojach wilki, łosie, jelenie, dziki i wiele innych. W granicach Parku Krajobrazowego utworzono sześć rezerwatów, gdzie w szczególny sposób chroni się najcenniejsze i rzadkie zespoły roślinne, drzewostany, miejsca lęgowe ptaków i ostoje zwierzyny. W pobliży jednej z puszczańskich wsi Szklarnia utworzono ostoję konika biłgorajskiego. Koniki będące potomkami tarpanów wzorem swoich przodków przez cały rok przebywają na odkrytym terenie, a dokarmiane są wyłącznie w okresie zimowym. Kilka wydzielonych ze stada koni przeznaczono do celów rekreacyjnych i użytkowych. Ich łagodny temperament, niewielki wzrost oraz przyjazny stosunek do ludzi sprawia, że wykorzystywane są w ramach hipoterapii. Na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” położone są wsie i osady śródleśne, gdzie można spotkać przykłady dawnej drewnianej zabudowy mieszkalnej, stare kapliczki i charakterystyczne krzyże przydrożne. Historia tej krainy o stosunkowo niewielkim zaludnieniu jest niezwykle bogata i burzliwa. Lasy były miejscem schronienia i walki wielu oddziałów powstańczych i partyzanckich. Szczególnie warta odnotowania jest bitwa na Porytowym Wzgórzu, która odbyła się 14 czerwca 1944 roku. W leśnych ostępach starły się wojska niemieckie z partyzantami polskimi i radzieckimi. Bitwa uznawana jest za największą bitwę partyzancką jak miała miejsce na ziemiach polskich. Pamiątką po tragicznych latach wojen, które odcisnęły swoje piętno na Ziemi Janowskiej są pomniki i groby wojenne w miejscach toczonych bitew i potyczek oraz zarastające miejsca po nieistniejących osadach leśnych. Piękny krajobraz i walory przyrodnicze Lasów Janowskich czynią ten teren niezwykle atrakcyjnym dla turystyki pieszej, rowerowej, przyrodniczej a w zimie dla narciarstwa biegowego i śladowego. Służą temu liczne szlaki zarówno piesze jak i rowerowe, ścieżki dydaktyczne oraz mała infrastruktura turystyczna tak jak wiaty, miejsca przystankowe i parkingi leśne. Puszczańska rzeka Bukowa jest cenionym szlakiem kajakowym.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0